Velg en side

Virksomhetens navn: Bygartneriet i Arendal ved Panonic Biosystems AS
Adresse: Torvet 1A 4836 Arendal
Telefon: + 47 975 09 877
Organisasjonsnummer: 917 474 273 MVA
Daglig leder: Jan Krøger
E-mail : post@bygartneriet.no

Innhold:

  • Definisjoner
  • Angrerett
  • Produktinformasjon
  • Priser
  • Bestilling
  • Betaling
  • Kjøpsloven
  • Personopplysninger
  • Ansvarsfraskrivelse & garanti
  • Forbehold om endringer
Definisjoner
Avtalens parter: Kjøper anvendes om den fysiske personen som handler og som ved bestilling til Bygartneriet.no gir et tilbud om kjøp og levering av bestemte varer. Bygartneriet.no anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekreftelse aksepterer kjøpers bestilling og selger de bestilte varer og om den hjemmeside hvorfra varer presenteres og bestille.
Angrerett
Meddeler kjøper Bygartneriet.no at kjøper angrer sitt kjøp innen 14 dager etter levering, tilbakebetaler Bygartneriet.no det mottatte beløp. Når varen returneres og angreretten utnyttes kan dette kun skje, såfremt varen returneres i samme stand og mengde som kjøper mottok den i. Angreretten bortfaller derfor, hvis kjøper bruker varen på en måte, hvor det er åpenbart at bruken forminsker varens salgsverdi. Kjøper betaler returfrakten. Varer sendt på oppkrav nektes mottatt. Det er kjøpers ansvar å sende varen i retur for egen regning. Ved returnering anbefales å bruke Bring ,da det da er mulig å spore varen hvis den forsvinner. Varen må sendes i forsvarlig emballasje sammen med en kopi av fakturaen. Skriv vennligst tydelig at du vil benytte angrefristen og derfor ønsker å få tilbakebetalt varens pris. Hvis kjøper velger å levere varen til vår adresse må dette avtales på forhånd i e-mail. Du kan også benytte angrefristen ved å nekte å motta forsendelsen.
Produktinformasjon
På Bygartneriet.no opplyses om varens vesentlige egenskaper, for ytterligere opplysninger eller spørsmål til eksisterende opplysninger kan de sendes en e-mail til Bygartneriet.no på post@bygartneriet.no.
Priser
Alle priser er oppgitt inkl. 25 % mva. Alle priser er dagspriser og kun gjeldende på bestillingsdagen. Det kan derfor på ethvert tidspunkt forekomme prisendring.
Bestilling
Presentasjonen av varer sammen med en pris på Bygartneriet.no er ikke et bindende tilbud. Kjøpers bestilling av varer fra Bygartneriet.no utgjør ikke en bindende aksept, men derimot et bindende tilbud til Bygartneriet.no om å kjøpe varen på de opplyste vilkår. En bindende avtale mellom kjøper og Bygartneriet.no er først inngått når Bygartneriet.no ved en ordrebekreftelse aksepterer kjøpers tilbud.
Betaling
Betaling skjer enten via Stipe som tilbyr betaling per betalingskort, med Vipps, eller som forhåndsbetaling via nettbank (e.l.). Ved betaling via nettbank så blir varen(e) sendt først når beløpet er registrert på vår konto.
Kjøpsloven
Alle varer er omfattet av kjøpsloven. Kjøper skal straks ved mottakelse av produktet kontrollere at produktet er uten feil og mangler. Eventuell reklamasjon over feil eller mangler på leverte produkter skal etter kjøper har eller burde ha oppdaget mangelen, skje til Bygartneriet.no, ellers mister kjøper sin rett til å påberope seg mangelen. Fakturaen skal fremvises til Bygartneriet.no i forbindelse med reklamasjonen. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje direkte eller indirekte oppstått som følge av feil bruk, dårlig vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep. Bygartneriet.no sitt erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Bygartneriet.no har ikke ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videre anvendelse. Bygartneriet.no svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap. Dersom garanti kreves, må kvittering eller fakturakopi medfølge, samt en skriftlig forklaring.
Personopplysninger
Vi registrerer kun dine personopplysninger med det formål å levere varen til deg og holde deg informert om priser, produkter og aktivitet i Bygartneriet. Opplysningene videreformidles ikke til tredjemann. Det registreres ingen personsensitive opplysninger.
Ansvarsfraskrivelse & garanti
Bygartneriet.no kan formidle relevant informasjon fra andre websider gjennom linker. Disse er utenfor Bygartneriet.no sin kontroll. Vi kan derfor på ingen måte dras til ansvar for innholdet på disse sider. Opplysninger om de bestilte varer fra disse websidene inngår ikke i beskrivelse av bestilte varer i avtalen mellom kjøper og Bygartneriet.no. Selger (Bygartneriet.no) er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av at de bestilte varene kommer for sent frem til kjøper, eller de bestilte varene lider av mangler, når forsinkelsen eller mangelen skyldes kjøpers handling eller unnlatelse eller forhold som ligger utenfor Bygartneriet.no sin kontroll, for eksempel krig, opprør, uroligheter, brann, inngrep fra staten, beslagleggelse, valutarestriksjoner, arbeidskonflikter av enhver art, herunder streik og lockout eller lignende.
Forbehold om endringer
Bygartneriet.no forbeholder seg rett til å endre og oppdatere de regler og betingelser som gjelder for denne webside. Det er derfor viktig til en hver tid å holde seg orientert om det skjer endringer.
Share This